صفحه مخصوص اطلاع رسانی و تکالیف ایام تعطیل

به روز شد ! ۸ اسفند ۱۳۹۸

پایه هفتم

۴ اسفند

دانش آموزان گرامی جهت آمادگی برای آزمون جامع محتوای قابل مطالعه هر درس به اطلاع میرسد تا از فرصتی که در اختیار دارید بهره برداری مناسب بنمایید.

 

حساب : توان و معادله

هندسه : همنهشتی مثلث و زاویه

فیزیک : تعریف کار – کار نیروی وزن – چگالی

شیمی : فصل ۴ تا صفحه ۳۰

زیست : فصل ۱۱ و ۱۲ و ۱۳

اجتماعی : درس های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶

فارسی : از ابتدای درس ۸ تا انتهای درس ۱۲

دینی : فصل ۳ و درس های ۸ و ۹

عربی : از ابتدای درس ۵ تا انتهای درس۱۰

۶ اسفند

تکلیف درس فارسی (۶ اسفند):

 

۸ اسفند

تکلیف درس مفاهیم :

دانش آموزان عزیز، درس جدید مفاهیم رو در کتابتون وارد کنید

تکلیف درس زیست شناسی :

توجّه: دانش‌آموزان عزیز لطفا شماره سوال به همراه گزینه صحیح رو در داخل دفتر ثبت کنید

پایه هشتم

۴ اسفند

دانش آموزان گرامی جهت آمادگی برای آزمون جامع محتوای قابل مطالعه هر درس به اطلاع میرسد تا از فرصتی که در اختیار دارید بهره برداری مناسب بنمایید.

 

حساب : فصل عبارت های جبری

فیزیک : فصل ۳

شیمی و فصل نور تا جایی که خوانده شده.

عربی : درس ۴ و ۵ و ۶ (عربی کتاب)

دینی : درس ۸ و ۹ و۱۰

اجتماعی : درس های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶

زبان : درس ۳ و ۴

فارسی : از ابتدای درس ۷ تا انتهای درس ۷

هندسه : فثاغورس و چهارضلعی ها

زیست : آخر بخش ۵:ماهیچه و بخش ۷:ژنتیک(بخش۶ نیست)

***

تکلیف هندسه : تست فیثاغورس( با راه حل و شکل در دفتر ) :

٢۴٢٨-٢٩-٣۵-٣۶-٣٧-٣٨-٣٩-۴٠-۴١-۴٢-۴۴-۴۵-۴۶-۴٧-۴٨-۴٩

۶ اسفند

تکلیف درس فارسی : (۶ اسفند)

پایه نهم

۴ اسفند

دانش آموزان گرامی جهت آمادگی برای آزمون جامع محتوای قابل مطالعه هر درس به اطلاع میرسد تا از فرصتی که در اختیار دارید بهره برداری مناسب بنمایید.

 

تکلیف حساب : یکشنبه ۱۲/۴:حل شبانه ۲۴ در دفتر و تست مبتکران ۷۴۱تا۷۷۰ به مدت ۱۱۰ دقیقه. دوشنبه ۱۲/۵ :تست مبتکران شماره های۷۷۱تا۸۰۰و۸۰۱ تا ۸۳۰ به مدت ۱۰۰ دقیقه

۶ اسفند

تکلیف هندسه : (۶ اسنفند) : تست‌های ۱۰۸۲تا۱۱۱۲ برای هفته‌ی آینده حل شوند.

تکلیف حساب روز سه شنبه (۶ اسنفند) :تست مبتکران شماره ۸۳۱ تا ۸۶۰

تکلیف درس عربی : (۶ اسنفند) : دانش‌آموزان پاسخها را در یک برگه بنویسید و در هر سوال دلیل انتخابتان را در یک یا دو خط توضیح دهید.

۸ اسفند

اطلاعیه مهم:
باتوجه به تعطیلی استخر در روز شنبه کلیه دانش آموزان وسایل درس حساب، هندسه و فیزیک را همراه داشته باشند

تکلیف حساب ( ۸ اسفند ) تا آخر هفته

تست مبتکران

۸۶۱

تا

۹۵۰

تکلیف فارسی نهم :

دانش آموز گرامی

ابتداکتاب و جزوه را مطالعه نمایید ، سپس شروع به پاسخ گویی به تست ها بنمایید.

ابتدا تست هایی را که آمادگی دارید پاسخ گویید و پاسخ گویی به تست های دشوارتر را به آخر کار موکول نمایید و اگر نتوانستید (پس از دقت و فکر) از کتاب یا جزوه کمک بگیرید و تستی را بدون پاسخ نگذارید.

در هر تست دلیل انتخاب پاسخ خود را بنویسید . ممکن است در سوالی اشتباه و اشکالی وجود داشته باشد. اگر چنین بود با ذکر دلیل ، اشتباه بودن تست را بیان کنید.

این تکلیف برای دو وعده پیش بینی شده است .

از شماره ۱ تا ۲۵

از شماره ۲۶ تا ۴۹

موفق باشید!

آزمون درس های پنج و شش عربی :

دانش‌آموزان عزیز پاسخها را در یک برگه بنویسید و در هر سوال دلیل انتخابتان را در یک یا دو خط توضیح دهید.