بخش اطلاع رسانی روز های تعطیل آلودگی هوا – اعلام تعطیلی و تکالیف

به روز شد – ۱۳۹۸/۱۰/۶

پایه هفتم

۱- آزمون هفتگی فیزیک ۱۳۹۸/۱۰/۴ (پس از حضور در مدرسه) برگزار نمیشود.

۲- آزمون هفتگی هندسه (که شنبه ۱۳۹۸/۹/۳۰ برگزار نشد) روز شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ برگزار میگردد.

۳- آزمون نوبت اوّل نقاشی روز شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ برگزارمیگردد.

۴- آزمون نوبت اوّل کامپیوتر روز یک شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸ برگزار میگردد

۵- آزمون نوبت اوّل خوشنویسی (خط) روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۹ برگزار میشود.

۶- توصیه هایی برای آزمون فارسی

۷- کارمایه درس ۸ فارسی

۸- آزمون دوره ای شماره ۳ اجتماعی

 

 

توجّه

۱- مدرسه روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۵ تعطیل میباشد و روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ مدرسه دایر خواهد بود.

۲- برنامه امتحانات نوبت اوّل تا روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ از طریق سایت به اطلاع خواهد رسید.

پایه هشتم

۱- آزمون نوبت اوّل درس کامپیوتر روز شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ برگزار میگردد.

۲- آزمون هفتگی حساب روز یک شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸ برگزار میشود.

۳- روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۹ آزمون نوبت اوّل املای فارسی برگزار میگردد.

۴- آزمون عربی روش روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ برگزار میشود.

۵- جلسه ی مادران روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ برگزار نمیشود . این جلسه روز چهار شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ در همان ساعت قبلی برگزار خواهد شد.

۶- تمرین خانگی شماره ۷ ادبیات

۷- آزمون دوره ای هندسه هشتم

۸- آزمون دوره ای شماره ۳ مطالاعات اجتماعی

۹- دانش آموزان برای شنبه ۷ دی ، وسایل زبان کتاب را همراه داشته باشند.

۱۰- پاسخ ویتامینه های ۲ و ۳ برای شنبه ۷  دی به همراه داشته باشید.

توجّه

۱- مدرسه روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۵ تعطیل میباشد و روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ مدرسه دایر خواهد بود.

۲- برنامه امتحانات نوبت اوّل تا روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ از طریق سایت به اطلاع خواهد رسید.

پایه نهم

۱-  برای روز شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ وسایل استخر راهمراه بیاورید.

۲- آزمون هفتگی درس عربی روز شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ برگزار میگردد.

۳- آزمون هفتگی درس هندسه روز دو شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۹ برگزار میشود.

۴- آزمون نوبت اوّل درس کامپیوتر روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ برگزار میشود.

۵- .آزمون هفتگی فیزیک (پس از حضور در مدرسه) برگزار نمیشود

۶- .تکالیف حساب از کتاب مبتکران انجام شود

۷- ترجمه متون درس های ۳ و ۴ را بنویسید و تمرین های هر درس را حل نمایید.

۸- تمارین فیزیک حرکت

۹- تمرین درس ۵ – لطف حق – فارسی

 

توجّه

۱- روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۵ تعطیل میباشد و روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ مدرسه دایر خواهد بود.

۲- برنامه امتحانات نوبت اوّل تا روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ از طریق سایت به اطلاع خواهد رسید.