اردوی لواسان - اوشان - پایه هفتم + عکس

/
روز یکشنبه صبح مورّخ 29 فروردین سال 1395 ، دانش آموزان پایه هف…