اهدای جوایز فعالیت های فوق برنامه ی دوره نهم در سال تحصیلی 98-97

/
امتیازات مسابقات فوق برنامه و فعالیت های اردوی مشهد و همچنین سمینار…