تدریس حساب - فیلم ها ی 19 -20 - 21 - 11 اردیبهشت

/
بخش 19 بخش 20 بخش 21

تدریس آمادگی دفاعی- 11 اردیبهشت

/
"تدریس دروس10و11و12-زلزله" دریافت …

تدریس و تکلیف شیمی:تقطیر - اردیبهشت11

/
بخش 1 بخش 2 بخش 3 فایل PDF تکلیف شیمی: دوستان عزیز…

فیزیک نهم : سطح شیبدار - 11 اردیبهشت

/
بخش 1 بخش 2 بخش 3 بخش 4 فایل pdf تکلی…

اطلاعیه تدوین جزوه زیست - 11 اردیبهشت

/
تدوین جزوه زیست دانش‌آموزان عزیز؛ 🔸پیرو پیشنهاد دبیر زیست در ابتدای سال تحصی…

تدریس زبان هشتم درس ۷-بخش اول - 11 اردیبهشت

/
دریافت فایل آموزش فایل pdf مهلت ارسال تکلیف زبان تا پا…

تکلیف حساب - شبانه 42 - 11 اردیبهشت

/
دریافت مهلت انجام تکلیف تا ساعت 24 روزشنبه - 13 اردیبهشت …