۴ گروه برتر تابلوی افتخارات در نوبت اول – پایه هشتم – دوره ۲۶