مسابقات اتللو و پنتاگو

در این مسابقات دانش آموزان در ابتدا ثبت نام و بعد لیگ زنگ های تفریح وظهر برگزار شد.

نفرات برتر در مرحله اول مسابقات اتللو به شرح ذیل می باشد :

هفتم الف :آقایان : بهفر ، عزیزی، یزدانی، ولدان

هفتم ب: آقایان: بابایی، مدینه ای، میری، شهاب

نفرات برتر در مرحله اول مسابقات پنتاگو به شرح ذیل می باشد :

هشتم الف: بهبهانی، رزم آرا، نوید، آقاجان

هشتم ب و نهم الف و ب : هنوز در حال برگزاری می باشد.

این دانش آموزان برای فینال با هم به رقابت می پردازند (هر کلاس به صورت مجزا)

 

 

در حال راه اندازی…

در حال راه اندازی…