مطالب توسط هادی عرب مازار

شبانه

یک‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۲ آوردن وسایل تزیین برای مشارکت در آذین بندی مدرسه در اعیاد ماه ربیع بلامانع می باشد . لوازم پس از پایان مراسم (در صورت امکان) عودت می‌گردد. انجام مطالعه‌ی آزاد غیردرسی حداقل ۲۰ دقیقه. رضایت‌نامه‌ی استخر امضا شده به مدرسه آورده شود.

شبانه

یک‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۲ دانش‌آموزان قبل از اردوی فردا، دوساعت کلاس درسی خواهند داشت. لباس گرم و لباس ورزشی برای اردو فراموش نشود. حداقل مطالعه‌ی غیر درسی ۳۰ دقیقه.

شبانه

یک‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۲ دانش‌آموزان قبل از اردوی فردا، دوساعت کلاس درسی خواهند داشت. لباس گرم و لباس ورزشی برای اردو فراموش نشود. حداقل مطالعه‌ی غیر درسی ۳۰ دقیقه.

شبانه

یک‌شنبه ۱۳۹۶/۸/۲۱ رضایت‌نامه‌ی استخر داده شد، لطفا امضا شده و فردا هم‌راه پوشه‌ی دکمه‌دار آورده شود.