تکلیف روز سه شنبه ۹۴/۸/۱۲ – دوم دبستان

روز: سه شنبه                           تاریخ: ۱۲/۰۸/۹۴

پلی کپی نگاره: حفظ کلمات پلی کپی نگاره ی ۱۰ (هم اکنون فرزندانمان باید بتوانند تمامی کلمات این نگاره را به طور کامل و بدون استفاده از تصاویر بخوانند)

دفتر تلاش: نوشتن از روی سرمشق

پلی کپی نوشتن: تکمیل پلی کپی تمرینی نوشتن

تمرین سرود محرم

تکلیف دوشنبه ۹۴/۱۲/۱۰