شبانه

یک‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۲

آوردن وسایل تزیین برای مشارکت در آذین بندی مدرسه در اعیاد ماه ربیع بلامانع می باشد .
لوازم پس از پایان مراسم (در صورت امکان) عودت می‌گردد.

انجام مطالعه‌ی آزاد غیردرسی حداقل ۲۰ دقیقه.

رضایت‌نامه‌ی استخر امضا شده به مدرسه آورده شود.