X

مرکز آموزش

Home/معرفی مدرسه/مرکز آموزش

تغییر نگرش در مفاهیم و و روش های آموزش

موسسه فرهنگی احسان / مرکز آموزش

در سال ۱۳۸۲ مرکز آموزش دبیرستان احسان تأسیس شد. این امر با توجه به تغییر نگرش نسبت به مفاهیم و روش‌های آموزش و یادگیری در سال‌های اخیر و هم‌چنین افزایش ابزارهای مربوط به این عناوین، صورت گرفت.

برخی اهداف تشکیل این نهاد عبارتند‌از:

 • برخورد تخصصی و روزآمد با آموزش و یادگیری و به کارگیری آن در مدرسه
 • نهادینه و به روز کردن امور آموزشی در روند‌ تحصیلی دانش‌آموزان
 • ترسیم حرکت آموزشی کل مدرسه
 • تهیه‌ی مستندات آموزشی
 • دانش‌افزایی معلمان، دانش‌آموزان و والدین در حیطه‌ی آموزش و یادگیری

در راستای تحقق این اهداف، نهاد آموزش فعالیت‌های متنوع و متعددی را انجام می‌دهد که برخی از آن‌ها از این قرارند:

 • برنامه‌ریزی درسی مدرسه
 • تنظیم تقویم اجرایی آموزشی هر دوره در ابتدای سال تحصیلی
 • تعیین ملاک گزینش علمی دانش‌آموزان
 • تنظیم جدول پیشرفت دروس در ابتدای هر سال تحصیلی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن
 • ارائه‌ی مبانی، اهداف و راه‌کارهای آموزشی به معلمان
 • ارائه‌ی روش‌های جدید در مورد طراحی تکلیف، انجام و بازدید آن
 • تحلیل آزمون‌های دروس اختصاصی و ارائه آن به معلمان
 • تشکیل پرونده‌ی تحصیلی دانش‌آموزان و بررسی مستمر عملکرد تحصیلی آنان
 • تهیه‌ی مستندات آموزشی به منظور هدایت تحصیلی دانش‌آموزان
 • دریافت طرح درس از دبیران و مستند سازی آن
 • انجام تست‌های مهارت آموزشی و اضطراب آزمون به منظور استفاده از نتایج آن در مشاوره‌های آموزشی