معرفی نهاد آموزش دبیرستان احسان

در سال 1382 نهاد آموزش دبیرستان احسان تاسیس شد. این مرکز با توجه به تغییر نگرش نسبت به مفاهیم و روش های آموزش ویادگیری در سال های اخیر و هم چنین افزایش ابزارهای مربوط به این عناوین ، صورت گرفت.

شرح وظایف

نهاد آموزش در حوزه های مختلف

Images

 حوزه برنامه ریزی راهبردی

 تعیین‌چشم‌انداز ، خط‌مشی و سیاست‌گذاری آموزشی

  برخورد تخصصی با قلمروی آموزش و یادگیری

  بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای آموزشی

 روزآمدسازی امور مرتبط با آموزش و یادگیری

 برنامه‌ریزی جهت ارتقای امور آموزشی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)

 دانش‌افزايی و مهارت‌آموزی معلمان، دانش‌آموزان و والدين در حوزه‌ی آموزش و يادگيری

 پایش و ارزیابی وضعیت آموزشی

 هماهنگ‌سازی امور آموزشی پایه‌ها

 تشكيل گروه‌های درسی مختلف و تعيين خط‌مشی آموزشی آن‌ها

 تدارک و تدوین مستندات آموزشی مرتبط (كتاب، مقاله، مجلات و نرم‌افزارهای مناسب)

Images

  حوزه امور جاری مدرسه

 انتخاب معلم مناسب برای هر درس

  برنامه‌ريزی درسی مدرسه و كاهش و يا افزايش موضوعات و ساعات درسی

 تدوین «تقويم اجرايی آموزشی» هر دوره در ابتدایی سال تحصيلی

 تعيين ملاك گزينش علمی دانش‌آموزان برای ارتقای تحصيلی در هر سال

 تدوین كلاس‌های مدرسه‌ی تابستانی

 ارائه‌ی شاخص‌های ارزیابی آموزشی

 برگزاری آزمون‌های مشترك بين مدارس و آزمون‌های فرا مدرسه‌ای

 نظارت بر روند آموزشی، برنامه‌ی درسی، امتحانات، کلاس‌های ویژه، اردوهای درسی و موارد مشابه

 طراحی برنامه‌ی مطالعاتی بعد از ظهر پایه‌ها

 تدوین امتحانات ورودی پايه‌ها و گزينش علمی دانش‌آموزان بر اساس ضوابط تعريف شده)

 تدوین آيين‌نامه‌های‌ آموزشی مورد نیاز

 نظارت بر تهيه و تنظيم تكاليف نوروزی

 تنظيم وقت معلمان و تهيه‌ی برنامه‌ی درسی هفتگی

 غنی سازی بانک سؤال نهاد آموزش (جهت طرح سؤال) از طریق نرم‌افزارهای موجود

 مستندسازی، تدوین و ارائه‌ی گزارش فعالیت‌های صورت گرفته

Images

 حوزه معلمان

 ارائه روش‌های جديد در مورد آموزش و يادگيری

  بازديد از كلاس‌ها و كسب آگاهی از نحوه‌ی تدريس معلمان و كلاس‌داری آن‌ها

 تشكيل گروه‌های درسی جهت تنظيم طرح درس مناسب در سه سال تحصيلی و ارتباط مواد تدريس با يكديگر

 نظارت بر كميت و كيفيت تكاليف و اعمال نظر در موارد ضروری

 تهيه‌ی پرونده‌ی عملكرد آموزشی معلمان

 توانمند سازی و ارتقای کیفی معلمان با روش‌های متنوع

 مشورت با معلمان در مورد امور آموزشی و بهبود کیفی آن

 ارائه‌ی روش‌های جديد در مورد تكليف و نحوه‌ی بازديد آن

 تنظيم جدول پيشرفت دروس در ابتدای هر سال تحصيلی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن

 دريافت طرح درس جلسه‌ای، هفتگی يا موضوعی از معلمان و تهيه‌ی آرشيو برای هر يك

 تشكيل جلسه‌ی مشترك معلمان در مواقع ضروری و تهيه تذكرات آموزشی مربوط به اين جلسات

 تحليل آزمون‌ها پس از اجرا و اقدام مقتضی در هر مورد

 نظارت بر تصحيح اوراق امتحانی

 نظارت بر ميزان تكاليف در هر هفته و تطبیق دادن آن با مقدار تعريف شده

 حوزه معلمان راهنما

 تعامل با معلم راهنما در امور آموزشی

 بررسی و ارائه‌ی طريق در مورد مشكلات آموزشی مطرح شده از طرف معلم راهنما

 گزارش وضعيت هر دانش‌آموز به معلم راهنما در زمينه‌هایی مانند: ميزان فعاليت‌های هفتگی، نمره‌ی آزمون‌های برگزار شده، كارنامه‌های ماهانه و پايانی، پرونده‌ی تحصيلی، مشخص كردن ميزان پيشرفت و پسرفت، اطلاعات مربوط به مهارت‌های آموزشی و موارد مشابه

Images

 حوزه والدین

 گزارش روند آموزشی مدرسه در جلسات عمومی

 گزارش روند آموزشی هر دوره در جلسات دوره‌ای

 آگاهی بخشی و دانش‌افزايی آموزشی در جلسات خصوصی يا عمومی

 حضور در جلسه‌ی ملاقات و بررسی روند آموزشی دانش‌آموز (در صورت نياز)

Images
Empty
Click + to add content

021-22946411

021-22946142

021-22945357

ehsanhighschool.1994@gmail.com

تهران ، میدان هروی ،بلوار  گلزار(شهید پناهی نیا) ، خیابان شهید توحیدی ، پلاک 74 ، دوره دوم متوسطه احسان