شبانه

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۶

دست‌ورزی صفحه‌ی ۳۸ در کلاس انجام شده‌است، درصورت نقص کامل شود.

دست‌ورزی عدد ۶ در هزاره‌ی ۱۴ کامل شود.

مرور کلمه‌های صفحه‌ها‌ی قبل.