شبانه

چهارشنبه ۱۳۹۶/۸/۱۷

دست‌ورزی صفحه‌های ۳۹ و ۴۰ در کلاس انجام شده است، در صورت نقص کامل شود.

مرور کلمه‌های نگاره‌ها.

دست‌ورزی عدد۷ در هزاره‌ی ۱۵ کامل شود.

کتاب داستان ارسال شد. لطفا برای فرزندان خوانده شود.

رضایت‌نامه‌ی استخر امضا و شنبه به مدرسه بازگردد.

تحقیق درباره‌ی تغذیه‌ی حیوان مشخص شده در کلاس علوم انجام شود.

در آبان ماه سوره‌ی توحید برنامه‌ی کلاس قرآن بوده است، فرزندان باید بتوانند آن را از حفظ بخوانند.