شبانه

شنبه ۱۳۹۶/۸/۲۰

دست‌ورزی صفحه‌های چهل و یک و چهل و دو در کلاس انجام شده است .در صورت نقص کامل شود.

کلمه‌های صفحه‌ی چهل و یک و صفحه‌های قبل مرور شود.