شبانه

شنبه ۱۳۹۶/۸/۲۰

فرزندان هر روز سی دقیقه مطالعه‌ی غیردرسی داشته باشند.

چه خوب است هر روز نمازهای فرزندان را پیگیری محبت‌آمیز داشته باشیم.