شبانه

یک‌شنبه ۱۳۹۶/۸/۲۱

انجام تکلیف خوش‌نویسی با دقت و حوصله.

رضایت‌نامه‌ی استخر داده شد، لطفا امضا شده و فردا آورده شود.

مطالعه‌ی آزاد غیر درسی حداقل بیست دقیقه.