X

کادر آموزشی

Home/معرفی مدرسه/کادر آموزشی
جناب آقای احسان ایزدپناه
 
 
جناب آقای احسان ایزدپناه

پایه دوازدهم / دپارتمان ریاضی

جناب آقای احسان حیدری
 
 
جناب آقای احسان حیدری

پایه دوازدهم / دپارتمان زبان

جناب آقای بهمن شاهمرادی
 
 
جناب آقای جواد باباخانی
 
 
جناب آقای جواد باباخانی

پایه یازدهم / پایه دوازدهم

جناب آقای حسین خاکسار
 
 
جناب آقای حسین خاکسار

پایه دوازدهم

جناب آقای سه دهی
 
 
جناب آقای سه دهی

پایه دوازدهم

جناب آقای رضا بیات
 
 
جناب آقای رضا بیات

پایه یازدهم

جناب آقای سجاد شهیدی
 
 
جناب آقای سجاد شهیدی

دپارتمان انسانی / پایه دوازدهم

جناب آقای علی افضل زاده
 
 
جناب آقای علی افضل زاده

پایه یازدهم / پایه دوازدهم / دپارتمان ریاضی

جناب آقای علی اکبر تنها
 
 
جناب آقای علی اکبر تنها

پایه دهم / پایه یازدهم / پایه دوازدهم

جناب آقای علی دری
 
 
جناب آقای علی دری

پایه یازدهم

جناب آقای علی ضابط
 
 
جناب آقای علی ضابط

پایه دوازدهم / دپارتمان ریاضی

جناب آقای مجید رفیق دوست
 
 
جناب آقای مجید رفیق دوست

پایه دوازدهم / دپارتمان عربی

جناب آقای مجید نیکنام
 
 
جناب آقای مجید نیکنام

پایه دوازدهم

جناب آقای محمدرضا رفیق دوست
 
 
جناب آقای محمدرضا رفیق دوست

پایه یازدهم / پایه دوازدهم

جناب آقای مهدی پارچه باف
 
 
جناب آقای مهدی پارچه باف

پایه یازدهم / پایه دوازدهم / دپارتمان انسانی

جناب آقای میثم توکلی
 
 
جناب آقای میثم توکلی

پایه دهم / پایه یازدهم / پایه دوازدهم / دپارتمان انسانی

جناب آقای یوسف صباغی
 
 
جناب آقای یوسف صباغی

پایه یازدهم / دپارتمان فیزیک

جناب آقای حامد داودوندی
 
 
جناب آقای پوربابا
 
 
جناب آقای پوربابا

پایه دوازدهم

جناب آقای محی الدین
 
 
جناب آقای محی الدین

پایه دوازدهم

جناب آقای سلطانی
 
 
جناب آقای سلطانی

پایه دوازدهم

جناب آقای طه آروری
 
 
جناب آقای طه آروری

پایه دهم / پایه یازدهم / دپارتمان دینی

جناب آقای سهیلی
 
 
جناب آقای سهیلی

پایه دهم / پایه یازدهم

جناب آقای سید علی تقوی
 
 
جناب آقای سید علی تقوی

پایه دهم / دپارتمان عربی / دپارتمان انسانی

جناب آقای عبادالله نادری
 
 
جناب آقای عبادالله نادری

پایه دهم / دپارتمان فیزیک

جناب آقای بهمن فخریان
 
 
جناب آقای بهمن فخریان

پایه یازدهم / دپارتمان تجربی

جناب آقای محمدرضا صنایع پسند
 
 
جناب آقای محمدرضا صنایع پسند

پایه یازدهم / دپارتمان تجربی

جناب آقای داود صفرزاده
 
 
جناب آقای داود صفرزاده

پایه یازدهم / دپارتمان دینی

جناب آقای محمد امین امیدوار
 
 
جناب آقای محمد امین امیدوار

پایه یازدهم / دپارتمان زبان / دپارتمان ریاضی

جناب آقای مجید تاجر
 
 
جناب آقای مجید تاجر

پایه دهم / دپارتمان فیزیک