محمدحسین بیاتی، دبیر فلسفه پایه 11 و 12
محمدحسین بیاتی، دبیر فلسفه پایه 11 و 12
بهمن فخریان، دبیر زیست‌شناسی پایه 11
بهمن فخریان، دبیر زیست‌شناسی پایه 11
سید علی تقوی، دبیر منطق پایه 10
سید علی تقوی، دبیر منطق پایه 10
حسین خاکساری، دبیر اقتصاد پایه 12
حسین خاکساری، دبیر اقتصاد پایه 12
محمدحسن محمدزاده،آزمایشگاه شیمی پایه 10و 11، دبیر شیمی پایه 10 و 11
محمدحسن محمدزاده،آزمایشگاه شیمی پایه 10و 11، دبیر شیمی پایه 10 و 11
سید علی آل محمد، دبیر زیست‌شناسی پایه 10
سید علی آل محمد، دبیر زیست‌شناسی پایه 10
مجید نیکنام، دبیر گسسته پایه 12
مجید نیکنام، دبیر گسسته پایه 12
سهیل تنها، معلم‌ راهنمای دهم، مسئول نهاد آموزش، دبیر هندسه پایه 10 و 11
سهیل تنها، معلم‌ راهنمای دهم، مسئول نهاد آموزش، دبیر هندسه پایه 10 و 11
محمد مهدی ابراهیمی مجد، دبیر کارآفرینی پایه 11
محمد مهدی ابراهیمی مجد، دبیر کارآفرینی پایه 11
محمدجواد سه دهی، دبیر تست منطق و فلسفه پایه 12
محمدجواد سه دهی، دبیر تست منطق و فلسفه پایه 12
عباداله نادری، مسئول دپارتمان فیزیک،فیزیک بتا پایه 10، آزمایشگاه فیزیک پایه 10 و 11
عباداله نادری، مسئول دپارتمان فیزیک،فیزیک بتا پایه 10، آزمایشگاه فیزیک پایه 10 و 11
علی ضابط، دبیر هندسه 3، ریاضی و آمار پایه 12
علی ضابط، دبیر هندسه 3، ریاضی و آمار پایه 12
احسان اله اشتهاردیان، دبیر سواد رسانه پایه 10
احسان اله اشتهاردیان، دبیر سواد رسانه پایه 10
احسان اله ایزدپناه، دبیر حسابان پایه 12
احسان اله ایزدپناه، دبیر حسابان پایه 12
مجید تاجر،آزمایشگاه فیزیک پایه 10 ، دبیر فیزیک پایه 10
مجید تاجر،آزمایشگاه فیزیک پایه 10 ، دبیر فیزیک پایه 10
میثم توکلی بینا، مسئول دفتر علوم انسانی، دبیر برای زندگی پایه 10 و 11، دات انسان پایه 10، 11 و 12
میثم توکلی بینا، مسئول دفتر علوم انسانی، دبیر برای زندگی پایه 10 و 11، دات انسان پایه 10، 11 و 12
محسن صنایع پسند، نهاد آموزش، دبیر نگارش انسانی پایه 10، تاریخ اسلام پایه 11
محسن صنایع پسند، نهاد آموزش، دبیر نگارش انسانی پایه 10، تاریخ اسلام پایه 11
سجاد شهیدی، دبیر مدرسه مهارت پایه 11،  دبیر علوم و فنون ادبی پایه 12
سجاد شهیدی، دبیر مدرسه مهارت پایه 11، دبیر علوم و فنون ادبی پایه 12
سید علیرضا حسینیان، کمک معلم‌ راهنمای 10، عربی انسانی 10، نگارش انسانی 11
سید علیرضا حسینیان، کمک معلم‌ راهنمای 10، عربی انسانی 10، نگارش انسانی 11
یوسف صباغی، معلم‌ راهنمای 12، آزمایشگاه فیزیک 11، دبیر هندسه پایه 12، دبیر فیزیک رشته ریاضی 11
یوسف صباغی، معلم‌ راهنمای 12، آزمایشگاه فیزیک 11، دبیر هندسه پایه 12، دبیر فیزیک رشته ریاضی 11
علی اکبر آخوندی، دبیر دینی پایه 12
علی اکبر آخوندی، دبیر دینی پایه 12
جواد باباخانی، دبیر تاریخ و جغرافی پایه 10، 11 و 12
جواد باباخانی، دبیر تاریخ و جغرافی پایه 10، 11 و 12
 مهدی پارچه باف، معلم راهنمای پایه 11، دبیر روان شناسی پایه 11 و 12
مهدی پارچه باف، معلم راهنمای پایه 11، دبیر روان شناسی پایه 11 و 12
علی توکلی بینا، دبیر حسابان پایه 11
علی توکلی بینا، دبیر حسابان پایه 11
بهمن شاهمرادی، دبیر فیزیک پایه 12
بهمن شاهمرادی، دبیر فیزیک پایه 12
محمد امین امیدوار، دبیر زبان انگلیسی پایه 10، 11 و 12
محمد امین امیدوار، دبیر زبان انگلیسی پایه 10، 11 و 12
طه آروری، کمک معلم‌ راهنمای 10، ریاضی B پایه 10
طه آروری، کمک معلم‌ راهنمای 10، ریاضی B پایه 10
وحید شاپوری، کمک معلم‌ راهنمای 12، ریاضی A 10
وحید شاپوری، کمک معلم‌ راهنمای 12، ریاضی A 10
عبدالحمید ضرابی، دبیر جامعه‌ شناسی پایه 10
عبدالحمید ضرابی، دبیر جامعه‌ شناسی پایه 10
افشین محی الدین، دبیر فارسی پایه 12
افشین محی الدین، دبیر فارسی پایه 12
علی افضل زاده، دبیر ریاضی 3 پایه 12
علی افضل زاده، دبیر ریاضی 3 پایه 12
مجید رفیق دوست، دبیر عربی رشته ریاضی و تجربی پایه 10 و 12، دبیر ریاضی، تجربی و انسانی پایه 11
مجید رفیق دوست، دبیر عربی رشته ریاضی و تجربی پایه 10 و 12، دبیر ریاضی، تجربی و انسانی پایه 11
محمدعلی جواهریان،‌ حسابان تکمیلی پایه 11، دبیر ریاضی بتا پایه 10،‌ ریاضی و آمار پایه 11
محمدعلی جواهریان،‌ حسابان تکمیلی پایه 11، دبیر ریاضی بتا پایه 10،‌ ریاضی و آمار پایه 11
حمید جوهری، دبیر عربی روش پایه 10 و 11
حمید جوهری، دبیر عربی روش پایه 10 و 11
محمدعلی توتون کوبان، کمک معلم‌ راهنمای 11، فیزیک تجربی، حسابان تکمیلی پایه 11
محمدعلی توتون کوبان، کمک معلم‌ راهنمای 11، فیزیک تجربی، حسابان تکمیلی پایه 11
محمدحسین صدقی، دبیر اقتصاد پایه 10
محمدحسین صدقی، دبیر اقتصاد پایه 10
عطااله پورعباسی، دبیر نگارش پایه 10، در پرتوی حیات پایه 11
عطااله پورعباسی، دبیر نگارش پایه 10، در پرتوی حیات پایه 11
میثم کریمی، دبیر علوم و فنون ادبی پایه 10
میثم کریمی، دبیر علوم و فنون ادبی پایه 10
مهدی اسماعیلی آهویی، دبیر تست زیست‌شناسی پایه 10، 11
مهدی اسماعیلی آهویی، دبیر تست زیست‌شناسی پایه 10، 11
سید حسین سعادت بهشتی، دبیر ریاضی و آمار پایه 10
سید حسین سعادت بهشتی، دبیر ریاضی و آمار پایه 10
رضا بخشیان، دبیر شیمی پایه 12
رضا بخشیان، دبیر شیمی پایه 12
پدرام علیمرادی، دبیر عربی انسانی پایه 12
پدرام علیمرادی، دبیر عربی انسانی پایه 12
امیر صادقی، دبیر آمار و احتمال، ریاضی 2، پایه 11
امیر صادقی، دبیر آمار و احتمال، ریاضی 2، پایه 11
رضا سنگ قلعه، دبیر زمین - شناسی پایه 11
رضا سنگ قلعه، دبیر زمین - شناسی پایه 11
سید محسن حقیقی، دبیر تست فلسفه پایه 11
سید محسن حقیقی، دبیر تست فلسفه پایه 11
سید مهدی غضنفری،‌ کمک راهنمای پایه 11
سید مهدی غضنفری،‌ کمک راهنمای پایه 11
سید مرتضی هاشمی گلپایگانی، دبیر فارسی پایه 10، نگارش پایه 11
سید مرتضی هاشمی گلپایگانی، دبیر فارسی پایه 10، نگارش پایه 11
محمدحسین کلاهی، دبیر دینی پایه 10
محمدحسین کلاهی، دبیر دینی پایه 10
فرهاد حسن جانی، دبیر ورزش پایه 10 و 11
فرهاد حسن جانی، دبیر ورزش پایه 10 و 11
محمد جوادی، مسئول معاونت اجرایی، نهاد آموزش و دبیر آزمایشگاه زیست و شیمی پایه 10 و 11
محمد جوادی، مسئول معاونت اجرایی، نهاد آموزش و دبیر آزمایشگاه زیست و شیمی پایه 10 و 11
محمد مهدی تاج ، دبیر جامع شناسی پایه 11
محمد مهدی تاج ، دبیر جامع شناسی پایه 11
سید حامد طباطبایی ستوده، فناوری اطلاعات (it)
سید حامد طباطبایی ستوده، فناوری اطلاعات (it)
فرشاد ابراهیم جمارانی، فناوری اطلاعات (it)
فرشاد ابراهیم جمارانی، فناوری اطلاعات (it)
زهیر علاف زاده، فناوری اطلاعات (it)
زهیر علاف زاده، فناوری اطلاعات (it)
مهدی بنی حاتم ، نهاد آموزش ، پایه دهم
مهدی بنی حاتم ، نهاد آموزش ، پایه دهم
سید ابوالقاسم امین شرعی، معاونت اجرایی
سید ابوالقاسم امین شرعی، معاونت اجرایی
آرمان هادی، دبیر پژوهش پایه 10
آرمان هادی، دبیر پژوهش پایه 10
امیرحسین صانعی، دبیر پژوهش پایه 10
امیرحسین صانعی، دبیر پژوهش پایه 10
محمدحسین موذن، دبیر پژوهش پایه 10
محمدحسین موذن، دبیر پژوهش پایه 10
احسان عبداللهی، دبیر پایه 12
احسان عبداللهی، دبیر پایه 12
محسن باقری - معاونت اجرایی
محسن باقری - معاونت اجرایی
علیرضا شهرآئینی ، دبیر والیبال
علیرضا شهرآئینی ، دبیر والیبال
هادی جواهریان - مدرس باور و بینش پایه دهم
هادی جواهریان - مدرس باور و بینش پایه دهم
امیرحسین شریفیان ، دبیر ریاضی 2 پایه 11
امیرحسین شریفیان ، دبیر ریاضی 2 پایه 11
دکتر فردین صابری ، دبیر جغرافی پایه 10 - زمین شناسی و محیط زیست پایه 11
دکتر فردین صابری ، دبیر جغرافی پایه 10 - زمین شناسی و محیط زیست پایه 11
سید امیرحسین میرزایی ، مشاور علوم انسانی ، دبیر تاریخ معاصر پایه 11
سید امیرحسین میرزایی ، مشاور علوم انسانی ، دبیر تاریخ معاصر پایه 11
محمدرضا لمسه چی ،‌ دبیر علوم و فنون پایه 12
محمدرضا لمسه چی ،‌ دبیر علوم و فنون پایه 12
علی مناقبی ، مدرس هوش مالی  کلاسهای توان سال دهم
علی مناقبی ، مدرس هوش مالی کلاسهای توان سال دهم
سید محمد ابراهیم جزایری - روابط عمومی دبیرستان
سید محمد ابراهیم جزایری - روابط عمومی دبیرستان
آقای عابدی - روابط عمومی
آقای عابدی - روابط عمومی
عیسی ثاقب بخشایشی - کتابخانه وفوق برنامه
عیسی ثاقب بخشایشی - کتابخانه وفوق برنامه
سلمان قنبری - مدرس باور و بینش پایه یازدهم
سلمان قنبری - مدرس باور و بینش پایه یازدهم
محمد امین شریفی - نهاد اجرا ونظامت
محمد امین شریفی - نهاد اجرا ونظامت
حمید فدایی فرد - مدرس تست فیزیک پایه یازدهم
حمید فدایی فرد - مدرس تست فیزیک پایه یازدهم
امیر عباس باقری - دبیر ورزش پایه دوازدهم
امیر عباس باقری - دبیر ورزش پایه دوازدهم
آقای میرحبیبی
آقای میرحبیبی
مسعود جلیل پور
مسعود جلیل پور
محمد حسین نیکخواه - معلم توان
محمد حسین نیکخواه - معلم توان
حمیدرضا مهدی - معلم توان
حمیدرضا مهدی - معلم توان
Empty
Click + to add content